Speaking Russian/Ukrainian at the airport | Dialogues | Phrasebook + Mp3

At the airport

At the airport. Translation. How to say (pronunciation)
English
Russian
Ukrainian
Dialog 1
— Hello! I’d like to book a flight to London for tomorrow morning. Здра́вствуйте! Я бы хоте́л заброни́ровать биле́т на рейс до Ло́ндона на за́втрашнее у́тро.
Віта́ю! Я б хоті́в забронюва́ти квито́к на рейс до Ло́ндона на за́втрашній ра́нок.
— Would you like a round trip ticket? Вам ну́жен биле́т в о́ба конца́?
Вам потрі́бен квито́к в оби́два кінці́?
— That’s right. Да.
Так.
— I can offer you a direct flight from Moscow. It leaves at 5.40 am. Я могу́ предложи́ть вам прямо́й рейс из Москвы́. Отправля́ется в пять часо́в со́рок мину́т.
Я мо́жу запропонува́ти вам прями́й рейс з Москви́. Відправля́ється в п’ять годи́н со́рок хвили́н.
— What’s the rate? Како́й тари́ф?
Яки́й тари́ф?
— The rate tor economy class is 1500 dollars. Тари́ф экономкла́сса одна́ ты́сяча пятьсо́т до́лларов.
Тари́ф еконо́м кла́су одна́ ти́сяча п’ятсо́т до́ларів.
— Great. Can you book this flight for me? Отли́чно. Вы мо́жете заброни́ровать мне биле́т на э́тот рейс?
Відмі́нно. Ви мо́жете забронюва́ти мені́ квито́к на цей рейс?
— Sure, sir. May I have your passport, please? Коне́чно, сэр. Мо́жно ваш па́спорт, пожа́луйста?
Звича́йно, сер. Мо́жна ваш па́спорт, будь ла́ска?
Dialog 2
— Hello! Where would you like to sit? Здра́вствуйте! Где бы вы хоте́ли сесть?
Віта́ю! Де б ви хоті́ли сі́сти?
— I’d like to sit near the window, please. Я бы хоте́л ме́сто у окна́, пожа́луйста.
Я б хоті́в мі́сце бі́ля вікна́, будь ла́ска.
— I’m sorry, but we have no window seats left. Прости́те, но мест у окна́ не оста́лось.
Ви́бачте, але місць бі́ля вікна́ не залиши́лося.
— In that case I’ll have an aisle seat. В тако́м слу́чае я возьму́ ме́сто у прохо́да.
У тако́му ви́падку я візьму́ мі́сце бі́ля прохо́ду.
— OK. Do you want to check this bag? Хорошо́. Вы жела́ете сда́ть в бага́ж э́ту су́мку?
До́бре. Ви бажа́єте зда́ти в бага́ж цю су́мку?
— No. It’s a carry-on. Нет. Я пронесу́ её́ как ручну́ю кладь.
Ні. Я пронесу́ її́ як ручну́ покла́жу.
— OK. Here’s your boarding pass. Gate 2. Have a good flight! Хорошо́. Вот ваш поса́дочный тало́н. Вы́ход на поса́дку но́мер два. Хоро́шего полё́та!
До́бре. Ось ваш посадко́вий тало́н. Ви́хід на поса́дку но́мер два. Га́рного польо́ту!

I speak Russian and Ukrainian

Dictionary
  • dictionary
  • словарь
  • English Russian Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com